Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 1. Prijs
  De offertes inbegrepen de voorgestelde termijnen worden enkel als inlichting gegeven en kunnen nooit enige verbintenis onzentwege teweeg brengen.
 1. Annulatie
  Elke aanvraag tot annulatie of wijziging moet vier maanden voor het event schriftelijk medegedeeld worden.
  Bij tijdige annulatie of wijziging wordt 12% van de overeengekomen prijs aangerekend als forfaitaire vergoeding.
  Bij laattijdige annulatie of wijziging wordt tot 2 maanden voor het event 40%, hierna 100% van de overeengekomen prijs als forfaitaire vergoeding aangerekend.
 1. Uitvoering
  Bij vertraging in uitvoering of niet-conforme uitvoering van onze contractuele verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot 1% van het contractueel bedrag per dag, met een maximum van 10%.
 1. Aansprakelijkheid
  Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de bewaring van het toevertrouwde materiaal. De beschadiging, diefstal, vernietiging door brand van ons materiaal dat de contractant volgens de specifieke contractvoorwaarden in het bezit heeft, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de contractant.
 1. Betaling
  De facturen zijn contant betaalbaar, de uitgifte van wissels of kwitanties geeft geen afwijking van deze bepaling.
  Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn.

  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder in gebrekestelling verhoogd worden met 12% met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500, zelfs bij toekenning van respijt, onverminderd andere kosten.

 1. Betwisting
  Elke betwisting dient schriftelijk binnen de 8 dagen gemeld te worden.

  Voor elke betwisting zijn de rechtbanken van Kortrijk bevoegd behoudens afwijking van onzentwege.